Föreningsstämma

 Dagordningen för ordinarie årsmötet skall uppta följande ärenden:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två rösträknare och justeringsmän
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Kassaberättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 10. Motioner till årsmötet.
 11. Val av ordförande och kassör
 12. Val av två – sju styrelseledamöter
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av en eller två revisorer
 15. Val av valberedning.
 16. Mötets avslutande
 17. Övriga frågor

Protokoll från extrastämmam 2015: Klicka här!

Protokoll från årsmötet 2015: Klicka här!

Verksamhetsberättelse 2015: Klicka här!

Protokoll och verksamhetsberättelser från tidigare år: Kontakta styrelsen!

(Informationen senast uppdaterad 2015-10-26)